Regulamin

Regulamin szkoleń organizowanych przez DIGITALKOD CONSULTING

§ I Postanowienia ogólne

1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników, których Organizatorem jest firma DIGITLAKOD CONSULTING, zarejestrowana pod adresem ul. Sielecka 55/84, 00-738 Warszawa NIP: 5262744299 adres email: biuro@digitalkod.com

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Szkoleń i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.

3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: Organizator: DIGITALKOD CONSULTING; Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Szkolenie poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Organizatora; Potwierdzenie Udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora Szkolenia w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online; Zamawiający: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zdecydowała się delegować Uczestnika lub uczestników do udziału w Szkoleniu Szkolenie: każde szkolenie organizowane przez Organizatora; Serwis: System rejestracji na Szkolenie, sprzedaży i fakturowania przez Organizatora.

§ II Zgłoszenie udziału

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa.

2. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 2 dni przed datą Szkolenia.

3. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego. strona 2 z 4

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników/Zamawiających oraz publikowania ich imion i nazwisk/firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział w Szkoleniu w przypadku uzyskania zgody Uczestnika/Zamawiającego wyrażonej na piśmie bądź w formie wiadomości e-mail przesłanej Organizatorowi.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w planie Szkolenia w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od niego, uniemożliwiających przeprowadzenie Szkolenia w pierwotnej formie. Każdorazowa zmiana planu będzie notyfikowana Uczestnikowi/Zamawiającemu w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej www.sprawnymarketing.pl/szkolenia oraz w formie wiadomości e-mail przesłanej Uczestnikowi/Zamawiającemu. W takim wypadku Uczestnik/Zamawiający ma prawo w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o w/w zmianach zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu, notyfikując ten fakt Organizatorowi w formie wiadomości e-mail na adres: biuro@digitalkod.com. Uczestnik/Zamawiający wypełniając formularz zgłoszeniowy jest zobligowany do wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na udostępnienie biznesowego adresu e-mail podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach konkretnego Szkolenia, oraz przesłania Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej materiałów szkoleniowych. Ponadto, Uczestnik/Zamawiający może przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wyrazić chęć i zgodę na przesyłanie środkami komunikacji elektronicznej dodatkowej informacji handlowej bądź marketingowej. Osoba, która chce cofnąć taką zgodę, zobowiązana jest do poinformowania Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres: biuro@digitalkod.com

8. Organizator wspiera networking i nawiązywanie kontaktów biznesowych podczas Szkolenia.

9. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła Uczestnikowi/Zamawiającemu informację drogą elektroniczną będącą Potwierdzeniem Udziału.

10. Każdy zarejestrowany Uczestnik/Zamawiający otrzymuje podczas Szkolenia materiały szkoleniowe.

§ III Płatności

1. Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Szkoleniu zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej Organizatora.

2. Możliwe jest dokonanie płatności przelewem, za pośrednictwem płatności online lub za pośrednictwem terminala gotówkowego w trakcie trwania Szkolenia. Płatność powinna być wykonana w terminie określonym na fakturze pro forma, zaliczkowej lub fakturze VAT.

3. Aby skorzystać ze zniżek należy dokonać rejestracji w wyznaczonym przez Organizatora terminie promocyjnym.

4. Przeliczenie cen PLN na EUR dokonywane jest według aktualnego średniego kursu EUR ustalonego przez NBP, z dnia przesłania zgłoszenia udziału.

5. Dokonanie wszystkich płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu. strona 3 z 4

§ IV Rezygnacja z uczestnictwa

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji na 14 dni przed wyznaczoną datą Szkolenia.

2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji na 7 dni przed datą Szkolenia Organizator ma prawo potrącić z wpłaconej przez Uczestnika kwoty faktycznie poniesione koszty związane ze zgłoszeniem się danego Uczestnika do uczestnictwa w Szkoleniu.

3. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać na adres e-mail: biuro@digitalkod.com. Wykreślenie z listy Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

4. W przypadku braku uczestnictwa w Szkoleniu i niepoinformowaniu o tym Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty opłaty związanej z udziałem w Szkoleniu zgodnie z obowiązującym przy zgłoszeniu Uczestnika cennikiem. Powyższe nie dotyczy konsumentów, którzy w przypadku braku uczestnictwa w szkoleniu i niepoinformowaniu o tym Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, są zobowiązani do zapłaty pełnej kwoty faktycznie poniesionych kosztów związanych ze zgłoszeniem się danego Uczestnika do uczestnictwa w Szkoleniu.

5. Zamawiający ma prawo dokonać zmiany danych osobowych Uczestników, dla których wcześniej dokonał wpisu podczas rejestracji w przypadku gdy taki wniosek zgłosi Uczestnik/Zamawiający.

6. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem adresu email: biuro@digitalkod.com, a także pocztą na adres siedziby Organizatora.

7. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) oznaczenie Uczestnika lub Zamawiającego – imię, nazwisko/firma adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy, b) przedmiot reklamacji, c) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

8. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.

9. W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w ust. 1 Organizator poinformuje o tym podmiot składający reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.

10. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację.

§ V Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z Serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione produkty lub usługi.

2. Za odpowiednią zgodą Uczestnika/Zamawiającego zebrane informacje oraz dane osobowe mogą być gromadzone w jednej lub w wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Organizatora oraz podmioty trzecie współpracujące z Organizatorem w ramach konkretnego Szkolenia.

3. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od Uczestnika/Zamawiającego strona 4 z 4

§ VI Odpowiedzialność Uczestników

1. Uczestnicy/Zamawiający są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

2. W przypadku wykorzystywania komputerów publicznych, takich jak komputery w kawiarenkach internetowych, uczelniach, biurach lub bibliotekach, ale także w przypadku korzystania z komputera prywatnego w domu Uczestnika do celów korzystania ze Szkolenia, Uczestnik powinien wylogować się po każdej sesji, w celu uniemożliwienia dostępu innym osobom do jego prywatnych informacji i danych osobowych. 3. Podczas Szkoleń Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i oraz nagrywać materiały wideo. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku Uczestnika/Zamawiającego w swoich materiałach informacyjnych oraz działaniach promocyjnych w przypadku uzyskania na to zgody wyrażonej w formie pisemnej bądź w formie wiadomości e-mail przesłanej Organizatorowi przez Uczestnika/Zamawiającego

§ VII Postanowienia końcowe

1. Koszt przejazdu na Szkolenie Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania Szkolenia bądź przełożenia jego terminu w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, w tym w szczególności z powodu działań/zaniechań osób trzecich, za których nie ponosi odpowiedzialności oraz w przypadku siły wyższej. Odwołanie Szkolenia bądź każdorazowa zmiana terminu Szkolenia będzie notyfikowana Uczestnikowi/Zamawiającemu w formie telefonicznej i/lub w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej www.digitalkod.com/szkolenia-digitalkod lub narzedzia-marketingowe.digitalkod.com oraz w formie wiadomości e-mail przesłanej Uczestnikowi/Zamawiającemu. W przypadku zmiany terminu Szkolenia, Uczestnik ma możliwość rezygnacji z udziału w Szkoleniu w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianie terminu. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczoną przez niego opłatę w całości.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2017 r.