Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń organizowanych przez DIGITALKOD CONSULTING

§I Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników, których Organizatorem jest firma DIGITLAKOD CONSULTING, zarejestrowana pod adresem ul. Odyńca 71/7, 02-644 Warszawa NIP: 5262744299 adres email: biuro@digitalkod.com
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Szkoleń i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.
 3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: Organizator: DIGITALKOD CONSULTING; Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Szkolenie poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Organizatora; Potwierdzenie Udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora Szkolenia w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online; Zamawiający: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zdecydowała się delegować Uczestnika lub uczestników do udziału w Szkoleniu Szkolenie: każde szkolenie organizowane przez Organizatora; Serwis: System rejestracji na Szkolenie, sprzedaży i fakturowania przez Organizatora.

§II  Zgłoszenie udziału

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa.
 2. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 2 dni przed datą Szkolenia.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego. strona 2 z 4
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników/Zamawiających oraz publikowania ich imion i nazwisk/firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział w Szkoleniu w przypadku uzyskania zgody Uczestnika/Zamawiającego wyrażonej na piśmie bądź w formie wiadomości e-mail przesłanej Organizatorowi.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w planie Szkolenia w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od niego, uniemożliwiających przeprowadzenie Szkolenia w pierwotnej formie. Każdorazowa zmiana planu będzie notyfikowana Uczestnikowi/Zamawiającemu w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej www.sprawnymarketing.pl/szkolenia oraz w formie wiadomości e-mail przesłanej Uczestnikowi/Zamawiającemu. W takim wypadku Uczestnik/Zamawiający ma prawo w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o w/w zmianach zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu, notyfikując ten fakt Organizatorowi w formie wiadomości e-mail na adres: biuro@digitalkod.com. Uczestnik/Zamawiający wypełniając formularz zgłoszeniowy jest zobligowany do wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na udostępnienie biznesowego adresu e-mail podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach konkretnego Szkolenia, oraz przesłania Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej materiałów szkoleniowych. Ponadto, Uczestnik/Zamawiający może przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wyrazić chęć i zgodę na przesyłanie środkami komunikacji elektronicznej dodatkowej informacji handlowej bądź marketingowej. Osoba, która chce cofnąć taką zgodę, zobowiązana jest do poinformowania Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres: biuro@digitalkod.com
 7. Organizator wspiera networking i nawiązywanie kontaktów biznesowych podczas Szkolenia.
 8. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła Uczestnikowi/Zamawiającemu informację drogą elektroniczną będącą Potwierdzeniem Udziału.
 9. Każdy zarejestrowany Uczestnik/Zamawiający otrzymuje podczas Szkolenia materiały szkoleniowe.

§III Płatności

 1. Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Szkoleniu zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej Organizatora.
 2. Możliwe jest dokonanie płatności przelewem, za pośrednictwem płatności online lub za pośrednictwem terminala gotówkowego w trakcie trwania Szkolenia. Płatność powinna być wykonana w terminie określonym na fakturze pro forma, zaliczkowej lub fakturze VAT.
 3. Aby skorzystać ze zniżek należy dokonać rejestracji w wyznaczonym przez Organizatora terminie promocyjnym.
 4. Przeliczenie cen PLN na EUR dokonywane jest według aktualnego średniego kursu EUR ustalonego przez NBP, z dnia przesłania zgłoszenia udziału.
 5. Dokonanie wszystkich płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu. strona 3 z 4

§IV Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji na 14 dni przed wyznaczoną datą Szkolenia.
 2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji na 7 dni przed datą Szkolenia Organizator ma prawo potrącić z wpłaconej przez Uczestnika kwoty faktycznie poniesione koszty związane ze zgłoszeniem się danego Uczestnika do uczestnictwa w Szkoleniu.
 3. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać na adres e-mail: biuro@digitalkod.com. Wykreślenie z listy Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 4. W przypadku braku uczestnictwa w Szkoleniu i niepoinformowaniu o tym Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty opłaty związanej z udziałem w Szkoleniu zgodnie z obowiązującym przy zgłoszeniu Uczestnika cennikiem. Powyższe nie dotyczy konsumentów, którzy w przypadku braku uczestnictwa w szkoleniu i niepoinformowaniu o tym Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, są zobowiązani do zapłaty pełnej kwoty faktycznie poniesionych kosztów związanych ze zgłoszeniem się danego Uczestnika do uczestnictwa w Szkoleniu.
 5. Zamawiający ma prawo dokonać zmiany danych osobowych Uczestników, dla których wcześniej dokonał wpisu podczas rejestracji w przypadku gdy taki wniosek zgłosi Uczestnik/Zamawiający.
 6. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem adresu email: biuro@digitalkod.com, a także pocztą na adres siedziby Organizatora.
 7. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) oznaczenie Uczestnika lub Zamawiającego – imię, nazwisko/firma adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy, b) przedmiot reklamacji, c) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 8. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.
 9. W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w ust. 1 Organizator poinformuje o tym podmiot składający reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.
 10. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację.

§V Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z Serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione produkty lub usługi.
 2. Za odpowiednią zgodą Uczestnika/Zamawiającego zebrane informacje oraz dane osobowe mogą być gromadzone w jednej lub w wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Organizatora oraz podmioty trzecie współpracujące z Organizatorem w ramach konkretnego Szkolenia.
 3. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od Uczestnika/Zamawiającego strona 4 z 4

§VI Odpowiedzialność Uczestników

 1. Uczestnicy/Zamawiający są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. W przypadku wykorzystywania komputerów publicznych, takich jak komputery w kawiarenkach internetowych, uczelniach, biurach lub bibliotekach, ale także w przypadku korzystania z komputera prywatnego w domu Uczestnika do celów korzystania ze Szkolenia, Uczestnik powinien wylogować się po każdej sesji, w celu uniemożliwienia dostępu innym osobom do jego prywatnych informacji i danych osobowych. 3. Podczas Szkoleń Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i oraz nagrywać materiały wideo. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku Uczestnika/Zamawiającego w swoich materiałach informacyjnych oraz działaniach promocyjnych w przypadku uzyskania na to zgody wyrażonej w formie pisemnej bądź w formie wiadomości e-mail przesłanej Organizatorowi przez Uczestnika/Zamawiającego

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2017 r.
 2. Nabywając Voucher Nabywca nie uzyskuje żadnych praw autorskich przysługujących Organizatorowi do jakichkolwiek utworów wytworzonych przez Organizatora lub osoby działające na jego zlecenie. W szczególności, prawa autorskie do materiałów szkoleniowych, które zostały udostępnione Nabywcy przez Organizatora, pozostają przy Organizatorze, a Nabywca jest uprawniony do korzystania z tych materiałów szkoleniowych wyłącznie w związku z wykonaniem Umowy. W szczególności Nabywca nie jest uprawniony do: rozporządzania prawami do przekazanych mu przez Organizatora materiałów szkoleniowych, nie jest uprawniony do ich przetwarzania i korzystania z nich w celach komercyjnych w żadnej formie i w żaden sposób, na żadnym polu eksploatacji, ani nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim w celach nie związanych z wykorzystaniem Vouchera.
 3. Regulamin oraz zawierane na jego podstawie umowy podlegają prawu polskiemu.
 4. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem obowiązuje Regulamin świadczenia usług przez DIGITALKOD CONSULTING.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

§VII Postanowienia końcowe

 1. Koszt przejazdu na Szkolenie Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania Szkolenia bądź przełożenia jego terminu w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, w tym w szczególności z powodu działań/zaniechań osób trzecich, za których nie ponosi odpowiedzialności oraz w przypadku siły wyższej. Odwołanie Szkolenia bądź każdorazowa zmiana terminu Szkolenia będzie notyfikowana Uczestnikowi/Zamawiającemu w formie telefonicznej i/lub w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej www.digitalkod.com/szkolenia-digitalkod lub narzedzia-marketingowe.digitalkod.com oraz w formie wiadomości e-mail przesłanej Uczestnikowi/Zamawiającemu. W przypadku zmiany terminu Szkolenia, Uczestnik ma możliwość rezygnacji z udziału w Szkoleniu w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianie terminu. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczoną przez niego opłatę w całości.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2017 r.