Regulamin sprzedaży voucherów

Regulamin sprzedaży voucherów oferowanych przez DIGITALKOD CONSULTING

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa:
 2. a) zasady nabywania Voucherów, zasady ich wykorzystywania oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Nabywcy,
 3. b) zasady odpowiedzialności Organizatora z tytułu usług objętych Voucherami,
 4. c) zasady ochrony danych osobowych.
 5. Podmiotem prowadzącym sprzedaż niżej zdefiniowanych Voucherów jest DIGITALKOD CONSULTING działająca w Warszawie, NIP: 5262744299, z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Odyńca 71/7, 02-644 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.
 6. Nabywcą Voucherów, zwanym dalej: „Nabywcą”, może być każda fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, do której Organizator pokieruje propozycję nabycia Voucherów.
 7. Czas trwania sprzedaży Voucherów, zwany dalej: „Sprzedażą” obejmuje okres od dnia 6 grudnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r.
 8. Sprzedaż voucherów prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

 1. W ramach Sprzedaży Organizator oferuje vouchery uprawniające do nabycie szkoleń otwartych prowadzonych przez Organizatora wraz z jedną dodatkową godziną konsultacji, zwane dalej: „Voucherami”, w cenie pomniejszonej o wartość wskazaną na voucherze.
 2. Vouchery uprawniają do zniżki na następujące szkolenia, zwane dalej „Szkoleniami”:

– Marketing B2B

– Generowanie leadów B2B

– Marketing automation w B2B

– Trendy w digital marketingu

– Customer Experience w strategii digital

– Inbound marketing

– Marketing IT

 1. Vouchery dostępne są w trzech wariantach cenowych. Cena zakupu Vouchera, obowiązująca w okresie Sprzedaży, wynosi:
 2. a) 500,00 zł netto,
 3. b) 1000,00 zł netto
 4. c) 2000,00 netto

Cena zakupu Vouchera zostanie podwyższona o podatek VAT obowiązujący w dacie zakupu, o ile Nabywca nie korzysta ze zwolnienia zakupu usług objętych Voucherami z podatku VAT.

Cena zakupu Vouchera płatna będzie w terminie 7 dni od daty wskazanej w fakturze proforma, na rachunek bankowy Organizatora wskazany w tejże fakturze proforma. Pod dokonaniu zapłaty ceny sprzedaży na podstawie faktury proforma Organizator wystawi fakturę VAT z tytułu zakupu Vouchera.

Voucher nie może podlegać wymianie na ekwiwalent pieniężny.

Voucher nie daje Nabywcy dostępu do następujących usług oferowanych przez Organizatora: opracowania strategii, szkoleń dedykowanych oraz dodatkowych godzin konsultacji.

§3 WARUNKI ZAKUPU VOUCHERA

 1. W celu dokonania zakupu Vouchera należy dokonać w okresie trwania Sprzedaży, tj. w okresie od 06 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. łącznie następujących czynności, wskazanych poniżej tj.
 2. a) zgłoszenia Organizatorowi zamiaru zakupu Vouchera, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://voucher.digitalkod.com/
 3. b) dokonanie płatności za wybraną liczbę Voucherów i o wartości nominalnej im odpowiadającej na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury proforma.
 4. Po dokonaniu czynności określonych w § 3 pkt 1 powyżej Nabywca otrzyma za pośrednictwem poczty email unikalny Voucher w formacie PDF.
 5. Poprzez dokonanie zakupu Vouchera Nabywca akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz regulamin świadczenia usług przez DIGITALKOD CONSULTING.

§4 WARUNKI WYKORZYSTANIA VOUCHERA

 1. Z usług objętych zakupionym Voucherem może skorzystać Nabywca lub inna imiennie wskazana przez niego osoba fizyczna.
 2. Szkolenia objęte Voucherem odbywać się będą w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławie we wskazanych przez Organizatorach miejscach, w okresie: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r., w terminach określonych przez Organizatora na stronie internetowej Sprzedaży.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów Szkoleń, o ile przeprowadzenie szkolenia we wcześniej określonym terminie nie będzie możliwe z uwagi na działanie siły wyższej lub z powodu zdarzeń losowych dotyczących przedstawiciela Organizatora delegowanego do przeprowadzenia Szkolenia, takich jak choroba lub wypadek komunikacyjny. W rozumieniu Regulaminu „siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne, będące poza kontrolą Stron, przeszkadzające racjonalnemu wykonaniu przez Stronę jej obowiązków, nie obejmujące winy własnej lub nienależytej staranności Strony, takie jak: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, epidemie, ogłoszone strajki generalne w odnośnych gałęziach przemysłu, awarie sieci przesyłowych, działania osób trzecich, przed którymi Strona przy zastosowaniu powszechnie dostępnych technik nie może się uchronić (np. ataki hackerskie), decyzje i orzeczenia organów władzy i administracji państwowej.
 4. O niemożliwości przeprowadzenia Szkolenia z uwagi na okoliczności określone w §4 pkt. 3 Regulaminu Organizator poinformuje Nabywcę niezwłocznie po uzyskaniu o tym potwierdzonych informacji; wyznaczony zostanie wówczas nowy termin Szkolenia, o którym Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany.
 5. O możliwości wzięcia udziału w danym Szkoleniu objętym zakupionym Voucherem decyduje kolejność zgłoszeń przy zapisie na udział w danym Szkoleniu. W jednym Szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 7 uczestników.
 6. Konsultacje objęte zakupionym Voucherem, zwane dalej: „Konsultacjami”, odbywać się będą w wymiarze jednej godziny zegarowej, w terminie uzgodnionym przez Organizatora oraz Nabywcę, w formie konsultacji online. Konsultacje nie ulegają przedawnieniu.
 7. Zapisów na Szkolenia dokonuje się poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Organizatorem, przy czym właściwym numerem telefonu do kontaktów jest numer: +48 574 376 176 a adresem mailowym adres: biuro@digitalkod.com. Przy dokonywaniu zapisu na Szkolenie należy podać następujące dane osoby, która weźmie udział w szkoleniu:

– imię, nazwisko,

– adres e-mail,

– telefon kontaktowy,

– preferowany termin szkolenia.

 1. Warunkiem skuteczności zapisu udział w danym Szkoleniu lub Konsultacji Voucherem jest prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 3 pkt. 1 lit a) Regulaminu.
 2. Zmiana terminu Szkolenia lub Konsultacji, zmiana rodzaju wybranego Szkolenia lub rezygnacja z udziału w Szkoleniu jest możliwa najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą przeprowadzenia Szkolenia lub Konsultacji, wyłącznie poprzez kontakt z Organizatorem przy czym właściwym numerem telefonu do kontaktów jest numer: +48 574 376 176 a adresem mailowym adres: biuro@digitalkod.com. Brak obecności na Szkoleniu bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji ze Szkolenia bądź zmiany Szkolenia (w zakresie innego tematu Szkolenia lub innego terminu Szkolenia) w opisany powyżej sposób jest równoznaczne z wykorzystaniem Vouchera a tym samym nie uprawnia do jego ponownego wykorzystania przy rejestracji na kolejne szkolenie.
 3. Możliwość dokonania zmiany terminu Szkolenia oraz zmiany rodzaju wybranego Szkolenia uzależniona jest od istnienia wolnych miejsc na Szkoleniu, które Nabywca chce wybrać w miejsce Szkolenia, na które dokonał zapisu. W przypadku braku takiej możliwości Voucher nie podlega zwrotowi a Nabywca nie ma prawa żądać zwrotu kwot wydatkowanych na rzecz Organizatora z tytułu zakupu Vouchera.
 4. Niedokonanie zapisu na żadne ze Szkoleń w okresie do dnia 31 sierpnia 2018 r. nie uprawnia Nabywcy do zwrotu Vouchera oraz kwot uiszczonych na rzecz Organizatora z tytułu zakupu Vouchera.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jego obowiązków wynikających z treści niniejszego Regulaminu, w szczególności: za nieprzeprowadzenie Szkoleń lub Konsultacji, o ile będzie to wynikiem okoliczności, o których mowa w § 4 pkt. 3 Regulaminu.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące prowadzenia Sprzedaży Nabywcy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie lub w formie korespondencji e-mail.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać dane Nabywcy: nazwę/imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu, oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Nabywca o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Nabywców oraz innych osób korzystających z usług objętych Voucherem w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.).
 2. Nabycie Vouchera w sposób określony w Regulaminie oznacza powierzenie Organizatorowi do przetwarzania przekazanych przez Nabywcę danych osób fizycznych innych niż Nabywca, stanowiących dane osobowe w rozumieniu w/w ustawy.
 3. Organizator zapewnia ochronę w/w danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania na podstawie niniejszego Regulaminu, jak i tych przetwarzanych przez niego w charakterze administratora danych osobowych na poziomie wymaganych przez odnośnie przepisy prawa, w szczególności stosowane przez niego systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony jako wysoki, oraz stosuje on środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności: zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem w/w ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe jemu powierzone przez Nabywcę wyłącznie w celu wykonywania umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom wyłącznie w celu wykonania umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator zobowiązany jest do zachowania przetwarzanych przez siebie danych osobowych.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2017 r.
 2. Nabywając Voucher Nabywca nie uzyskuje żadnych praw autorskich przysługujących Organizatorowi do jakichkolwiek utworów wytworzonych przez Organizatora lub osoby działające na jego zlecenie. W szczególności, prawa autorskie do materiałów szkoleniowych, które zostały udostępnione Nabywcy przez Organizatora, pozostają przy Organizatorze, a Nabywca jest uprawniony do korzystania z tych materiałów szkoleniowych wyłącznie w związku z wykonaniem Umowy. W szczególności Nabywca nie jest uprawniony do: rozporządzania prawami do przekazanych mu przez Organizatora materiałów szkoleniowych, nie jest uprawniony do ich przetwarzania i korzystania z nich w celach komercyjnych w żadnej formie i w żaden sposób, na żadnym polu eksploatacji, ani nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim w celach nie związanych z wykorzystaniem Vouchera.
 3. Regulamin oraz zawierane na jego podstawie umowy podlegają prawu polskiemu.
 4. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem obowiązuje Regulamin świadczenia usług przez DIGITALKOD CONSULTING.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.